Yslamabatdan Semalt hünärmeni: Gözleg motory näme we ol nähili işleýär?

Köp adam gözleg motorynyň web sahypalarynyň derejesi barada köplenç gyzyklanýar. Onda gözleg motory näme we ol nähili işleýär? Gözleg motorlary internetdäki ulanyjylara internetde saklanýan maglumatlary tapmaga kömek edýän web sahypalarydyr.

Iň esasy derejede, gözleg motory sözi gözleg / möý esasly gözleg motorlaryny we adamlar tarapyndan dolandyrylýan kataloglary beýan etmek üçin ulanylýar. Gözleg motorlarynyň iki görnüşi hem sanawlaryny dürli usullar bilen ýygnaýar, ýöne bu makalada Semaltyň ýokary hünärmeni Sohail Sadyk Google-yň gözleg motoryna ünsi jemleýär.

Ilki bilen gözleg motorlarynyň umumy 3 zady bar:

1. Internetde gözlegi, möhüm hökmünde kesgitlenen anyk sözlere esaslanýar

2. Bu sözleriň indeksini we sözleriň tapylan sahypalaryny saklaýarlar

3. Gelip görýänlere ýa-da ulanyjylara şol indeksdäki sözleri ýa-da sözleriň birleşmesini gözlemäge mümkinçilik berýär

Gözleg döwründe gözleg motorlary, internete yzygiderli göz aýlaýan örümçiler ýa-da süýrenijiler diýlip atlandyrylýan awtomatiki skriptleri ulanýarlar. Gözlegçiler, skriptleriň gözlegleri üçin URL-leri üpjün edýän programma tarapyndan ugrukdyrylýar.

Gözlegden soň, möýler tarapyndan tapylan web sahypalarynyň nusgalary indekslenýär. Web sahypasynyň indeksleme programmasy, sözleriň tablisada tapylan URL-leri bilen birlikde aýratyn sahypalardan sözleri ýazga alýar.

Gözleg motory, ulanyjy tarapyndan ýazylan soraga jogap hökmünde gaýdyp gelende, berlen soraga baglylykda iň möhüm netijeleri berýär. Adatça, netijeler belli bir maglumat gözleýän ulanyjynyň ýazan sözlerine garşy mazmunyň ýerlikliligini ölçemek üçin ulanylýan algoritmler bilen kesgitlenen kesgitlenen kriteriýalara laýyklykda ýüze çykýar.

Gözleg motorlary tarapyndan ulanylýan formulalar ýakyndan goralýan syrlar bolsa-da, belli bir sözüň mazmunda näçe wagt peýda bolýandygy we web sahypasynyň göçürmesindäki orny, adatça sahypanyň belli bir söz bilen baglanyşygyny kesgitleýän esasy faktorlar bolup durýar. Örän ähmiýetli hasaplanylýan netijeler , az ähmiýetli netijeler bilen deňeşdirilende gözleg motorynyň netijeleriniň başynda görkezilýär. Gözleg motory derejesiniň netijeleriniň sahypanyň atlaryny, beýleki sahypalara içerki baglanyşyklary, beýleki ýokary ygtyýarly saýtlardan gelýän baglanyşyklary we Meta belliklerini öz içine alýan beýleki faktorlar.

Organiki netijelere garşy tölegli netijeler

Adatça gözleg motory netijeleri iki kategoriýada berýär: tölegli netijeler we organiki netijeler. Organiki netijeler ýokarda görkezilen amal sebäpli ýüze çykýar. Başga bir tarapdan, tölegli netijeler, web sahypalarynyň gözleg netijelerine öz sahypalaryny görkezmegi üçin gözleg motorlaryny töleýän marketing usulyny öz içine alýar. Web sahypalarynyň indekslenendigine göz ýetirmekden başga-da, tölegli goşma gözlegçiler öz sahypalaryna ýygy-ýygydan girýärler. Dürli gözleg ulgamlary tölegli netijeleri başgaça bölýärler. Käbirleri tölegli goşmaçalary mahabatlandyrýan bolsa, beýlekiler organiki netijeler bilen birlikde netijeler hökmünde görkezýärler.

Gözleg motory marketingi näme?

Gözleg motory marketingi, köplenç SEM diýlip atlandyrylýan, kataloglaryň we gözleg motorlarynyň netije sahypalarynda reýtingini ýokarlandyrmak üçin bir sahypa üýtgeşmeler girizmek prosesine degişlidir. SEM sözi köplenç web sahypasynyň reýtingini ýokarlandyrmaga gönükdirilen tölegli usullary aňlatmak üçin ulanylýar. Bulara basmak üçin töleg (PPC), goşulmak üçin töleg, banner mahabatlary we gözleg motorlary tarapyndan üpjün edilýän beýleki marketing programmalary girýär.

Gözleg Motorynyň Optimizasiýasy

Gözleg motory optimizasiýasy, SEO diýlip tanalýan, organiki gözleg motorynyň netijelerinde görünmegi aňsatlaşdyrmak üçin web sahypasynyň gurluşyny we mazmunyny üýtgetmek prosesi. Bu usullar şulary öz içine alýar:

  • Meta belliklerini ýa-da atlaryny üýtgetmek
  • URL-leri optimizirlemek
  • Bedeniň göçürmesini gaýtadan ýazmak
  • Fleş mazmunyndan ýa-da ramkalardan dynmak
  • Gelýän baglanyşyklary, içerki baglanyşyklary we ygtyýarly saýtlar bilen baglanyşyk alyşmak
  • Sahypanyň kartasyny goşmak
  • PDF faýllaryny ulanyp mazmuny optimizirlemek
  • Katalog gurluşyny optimizirlemek

mass gmail